Friestalig

Master fan alle ringen

Master fan alle ringen

Reaksjes fan lêzers: “Wat prachtich moai om Tolkien yn it Frysk te lêzen. Sa tichtby hat it my noch nea west. Wat ha wy dochs in skitterjende taal!” “Ik genietsje fan it moaie - suver dichterlike - Frysk.” “Neffens my sitte der fynsten yn dy’t nij binn

€69,95 Meer informatie
De skippers fan de Kameleon

De skippers fan de Kameleon

Hylke en Sytse binne de twilling fan smid Klinkhamer. Harren doarp leit oan in grutte mar en de jonges sjogge faak jaloersk nei alle moaie boaten dy’t dêr farre. Op in dei wurdt der in konfoai troch de feart achter it hûs fan ‘e Klinkhamers treaun en de o

€9,50 €5,00 Meer informatie
Tuskentiden

Tuskentiden

"‘Tuskentiden’ is de Fryske fariant fan ‘Tussentijds’, in oanfolling op it ‘Lieteboek foar de tsjerken’. Njonken in Fryske oersetting is der ek in ekstra katern (32 siden) mei Fryske sangen dy't ek in plakje yn dizze bondel fertsjinje. De bondel is útjûn

€21,00 €7,90 Meer informatie
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »